چرا خفاش در روز فعالیت نمی کند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

چرا خفاش ها فقط شب دیده می شوند؟

خفاش شب خفاش در آسمان خفاش زیبا چرا خفاش شب بیرون می آید

خفاش ها دو یا سه ساعت بعد از غروب آفتاب از لانه ی خودشان بیرون می آيند تا دنبال غذا بگردند و صبح دوباره به لانه برمی گردند تا بخوابند.
خفاش ها به چند دلیل فقط شب بیرون می آيند اول اینکه می توانند از شب به عنوان یک پوشش برای مخفی شدن از دست شکارچیان استفاده کنند و با خیال راحت دنبال غذا بگردند
دوم اینکه حشرات و دیگر موجودات در شب فعال تر هستند و سوم اینکه خفاش ها پستان دارانی هستند که می توانند پرواز کنند یعنی خفاش پرنده نیست و پرواز کردن انرژی زیادی از او می گیرد پس خفاش ترجیح می دهد شب پرواز کند
که به پرندگان دیگر برخورد نکند و مجبور به تغییر مسیر نباشد و انرژی خودش را حفظ کند.
البته بعضی خفاش ها در طول روز نیز دیده می شوند.

..