چرا خفاش پستاندار است؟

۱۳۹۹/۵/۲۲

آیا خفاش پستاندار است؟

خفاش ها مانند تمام پستان داران دیگر از چهار اندامان تکامل یافته اند.
خفاش ها زنده زا هستند. بچه های خفاش از شیری که در غدد پستانی مادر تولید شده است تغذیه می کنند.
خفاش ها مو دارند و در بال های آن ها ساختاری مثل پر وجود ندارد. خفاش ها پنج انگشت دارند.
بال های خفاش در حقیقت انگشت های بهم چسبیده ای است که برای پرواز طراحی شده اند.
بال های خفاش شبیه دست ما است که انگشتان بلند تری دارد و پره هایی انگشتان را بهم متصل کرده است.
به استثنای بال های قابل توجه آن ها ، خفاش ها بیشتر شبیه به پستان داران درختی هستند.
خفاش ها خون گرم هستند و تخم نمی گذارند بلکه زنده زا هستند و از بچه هایشان مراقبت می کنند.

آیا خفاش زنده زا است؟

بله ، خفاش ها مانند سایر پستانداران زنده زا هستند.

آیا خفاش پستان دار است آیا خفاش ها پستان دار هستند

منبع:
https://www.quora.com

..