آیا خفاش شوم است؟

۱۳۹۹/۵/۲۱

چرا خفاش شوم است؟

نه تنها خفاش بلکه هیچ حیوان دیگری شوم نیست و این اعتقادات به دلیل برخی از رفتار های خاص حیوانات پدید می آید.
به عنوان مثال چون خفاش ها در شب دیده می شوند و در تاریکی پنهان می شوند اکثرا بر این باور هستند که خفاش موجود شیطانی است.
در صورتی که این قضیه طبیعت خفاش ها است. دلیل دیگر هم می تواند ظاهر عجیب خفاش باشد ،‌در حالی که پستاندار است اما پرواز می کند!
به عنوان مثال در اروپا و شمال آمریکا بر این باور هستند که اگر خفاش در مراسم عروسی بالای کلیسا پرواز کند به معنای طالع بسیار نحس است!
اما در برخی از داستان ها از خفاش ها به عنوان شانس خوب یاد می کنند.
خفاش ممکن ترس بعضی ها را بر انگیزد. اما در فرهنگ چینی ها از این پستاندار بال دار استقبال می کنند!
حتی کلمه ی چینی خفاش به معنای شانس خوب است. خفاش ها اغلب به معنای زندگی سالم و طولانی تعبیر می شوند.
بعضی ها در چین تعویذ هایی که به شکل خفاش است را استفاده می کنند تا شانس و موفقت وارد زندگی آن ها شود.
می توان نتیجه گرفت که شوم بودن حیوانات براساس فرهنگ آن منطقه تعیین می شود.

آیا خفاش شوم است خفاش شوم چرا خفاش شوم است

..