خفاش ها چگونه لانه می سازند؟

۱۳۹۹/۵/۲۲

لانه سازی خفاش ها

در اصل خفاش ها لانه نمی سازند و به همین دلیل آن ها بستر سازی نمی کنند. همچنین خفاش ها شکار های خود را نیز به لانه ی خود نمی برند.
خفاش ها لانه نمی سازند. درعوض ، بیشتر اوقات خود را در حال استراحت می گذارنند و به دیوار و سقف غارها یا ساختمان های خرابه چسبیده اند.
خفاش هایی که در مکان های بسیار کوچکی استحراحت می کنند معمولا به حالت افقی قرار می گیرند.

خفاش ها چگونه لانه می سازند لانه سازی خفاش ها خفاش ها لانه ی خفاش

..